پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه دکتر کرمی بیماری های کودکان 2 - 96

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی
 2. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 3. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای کودکان 3 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 4. تماس
  0 %

  پکیج کتابهای درسنامه دکتر کرمی

  1,624,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 5. تماس
  0 %

  پکیج کتابهای تست دکتر کرمی

  1,587,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 6. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 3 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 7. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 1 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 8. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 2 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 9. تماس
  0 %

  کتاب درماتولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 10. تماس
  0 %

  پکیج کتابهای تست داخلی دکتر مجتبی کرمی 98

  413,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 11. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماری های گوارشی دکتر مجتبی کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 12. تماس
  0 %

  کتاب تست هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 13. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماریهای ریه دکتر مجتبی کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 14. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماریهای کلیه دکتر مجتبی کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 15. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماریهای قلب دکتر مجتبی کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 16. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 17. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های قلب دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 18. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های کلیه دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 19. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماریهای غدد دکتر کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 20. تماس
  0 %

  کتاب تست روماتولوژی دکتر کرمی 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 21. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه فارماکولوژی دکتر کرمی 98

  49,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 22. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماریهای ریه دکتر کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 23. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های گوارشی دکتر کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 24. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماریهای غدد دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 25. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه روماتولوژی دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 26. تماس
  0 %

  کتاب نورولوژی 2 دکتر مجتبی کرمی - تست

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 27. تماس
  0 %

  کتاب تست چشم پزشکی دکتر مجتبی کرمی - کتاب تست_ نویسنده دکتر مجتبی کرمی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 28. تماس
  0 %

  کتاب روانپزشکی دکتر مجتبی کرمی - کتاب تست

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 29. تماس
  0 %

  کتاب تست هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی- نویسنده دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 30. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماری های عفونی 2 دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 31. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماری های عفونی 1 دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 32. تماس
  0 %

  کتاب تست رادیولوژی 1 دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 33. تماس
  0 %

  کتاب تست رادیولوژی 2 دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 34. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های ریه دکتر مجتبی کرمی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 35. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماری های کودکان 4 دکتر مجتبی کرمی - نویسنده دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 36. تماس
  0 %

  کتاب تست جراحی 3 دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 37. تماس
  0 %

  کتاب تست جراحی 4 دکتر مجتبی کرمی - نویسنده دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 38. تماس
  0 %

  کتاب تست مامایی دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 39. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماریهای زنان دکتر مجتبی کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 40. تماس
  0 %

  کتاب تست بیماری های ریه دکتر مجتبی کرمی - نویسنده دکتر مجتبی کرمی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
0