1. کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2017

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر سالار بختیاری و سایرین
 2. کتاب ادرار و دیگر مایعات بدن هنری دیویدسون 2017

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمد نژاد - حامد اصغری
 3. کتاب میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2017

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جلال مردانه و سایرین
 4. کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر علی ملکی - دکتر احمد فاطمی - دکتر ناهید نصیری
 5. کتاب ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 461 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دانیال ایمانی و سایرین
 6. کتاب آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون 2017 فصول 1 تا 13

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر امین رضوانی همدانی - حداد اصغری - دکتر جواد محمد نژاد