1. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 9 ارتوپدی

  21,900 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه فریبا نصیری زیبا
 2. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 1 مفاهیم پایه

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر شاهرخ علی نیا
 3. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 2 مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر حسین اسمعیلی - دکتر زیلا عابد سعیدی
 4. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار

  36,900 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد و سایرین
 5. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 4 اتاق عمل

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر آلیس خاچیان
 6. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 5 تنفس و تبادلات گازی

  37,900تومان

  34,110 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه مرضیه شبان - معصومه لطیفی
 7. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 6 قلب و عروق

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر سید مسلم مهدوی شهری - ژاله محمد علیها - دکتر ملاحت نیکروان مفرد - حلیمه امینی
 8. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 7 خون شناسی

  21,900 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه صدیقه عاصمی
 9. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 8 ایمونولوژی

  21,900 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه فروزان آتش زاده شوریده - زهرا رضایی شهسوارلو
 10. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 10 گوارش

  26,900 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه مریم عالیخانی
 11. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 11 متابولیسم و آندوکرین

  35,900 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه ناهید دهقان نیری
 12. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 12 کلیه و مجاری ادراری

  21,900 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دریادخت مسرور رودسری - مریم حضرتی
 13. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 13 تولید مثل و بیمایهای پستان

  26,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر میترا زندی - عاطفه سلیمی اکین ابادی
 14. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 14 پوست و سوختگی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر اسماعیل شریعت - مریم نمادی وثوقی - آسیه موحد پور
 15. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 15 چشم و گوش

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه منصوره علی اصغرپور - دکتر طاهره نجفی قزلجه
 16. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 16 مغز و اعصاب

  37,900 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه زهرا مشتاق
 17. کتاب درسنامه برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد 17 عفونی و اورژانس

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات جامعه نگر تألیف جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر ترجمه دکتر محمدرضا حیدری - ژاله محمد علیها